Privacy & Disclaimer

Disclaimer De Voort Advocaten | Mediators

De informatie op de website en de nieuwsberichten zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. De Voort Advocaten | Mediators garandeert echter niet dat de informatie op deze website en de nieuwsberichten volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur noch dat de website en de nieuwsberichten foutloos en zonder onderbrekingen functioneren.

De Voort Advocaten | Mediators is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit mogelijke schrijffouten, onvolledigheid van informatie op de website en de nieuwsberichten, virussen op de website en de nieuwsberichten of het niet correct functioneren van de website en de nieuwsberichten. Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website, en de nieuwsberichten berusten uitsluitend bij De Voort Advocaten | Mediators. De Voort Advocaten | Mediators behoudt zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor.

U mag de website en nieuwsberichten en de gegevens op de website en nieuwsberichten uitsluitend voor eigen gebruik gebruiken. Het is u niet toegestaan (delen van) de website en nieuwsberichten en de gegevens op de website en nieuwsberichten, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te verveelvoudigen, te reproduceren of te hergebruiken, behoudens indien en voorzover dit nodig is voor uw eigen gebruik van de website of nieuwsberichten of voorzover dit is toegestaan op grond van de wet.

De website bevat mogelijke links naar websites die door andere partijen dan De Voort Advocaten | Mediators worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. De Voort Advocaten | Mediators heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. De Voort Advocaten | Mediators is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.