Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de maatschap De Voort Advocaten | Mediators, gevestigd te Tilburg

Versie 2019.2

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer u een opdracht verstrekt aan - of gebruik maakt van dienstverlening van - De Voort Advocaten | Mediators (“De Voort”). De Voort is een in Tilburg gevestigde maatschap, ingeschreven in het handelsregister onder nr. 50810952, die ook bestaat uit besloten vennootschappen. Een lijst van maten wordt op verzoek toegezonden en ligt ter inzage bij De Voort.

 2. Op deze voorwaarden kan in overeenstemming met artikel 6:253 BW een beroep gedaan worden door alle “aan De Voort verbonden personen”, waaronder wordt verstaan: natuurlijke personen en rechtspersonen, waaronder vennoten, die voor of ten behoeve van De Voort, al dan niet in dienstbetrekking werkzaam zijn of zijn geweest, de Stichting Beheer Derden Gelden De Voort, en hun eventuele (middellijke) bestuurders, aandeelhouders en (rechts)opvolgers onder algemene titel.

 3. Al uw opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door De Voort, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan De Voort verbonden persoon zal worden uitgevoerd. Artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing.

 4. De Voort is onder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Allianz Benelux N.V., te Rotterdam, verzekerd voor door bij de werkzaamheden gemaakte fouten toegebrachte schade, tot een bedrag van € 5.000.000 per gebeurtenis en een maximumbedrag van € 10.000.000 per jaar. Alle aansprakelijkheid van De Voort is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. Aan De Voort verbonden personen zijn in geen geval aansprakelijk.
  Als de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van De Voort beperkt tot een maximum van € 25.000 per gebeurtenis of samenhangende gebeurtenissen.

 5. Al uw vorderingen jegens De Voort verjaren één jaar na de dag waarop u bekend bent geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de betreffende schade en De Voort als mogelijkerwijs aansprakelijke partij, tenzij de vordering eerder vervalt of verjaart op grond van toepasselijk recht.

 6. De Voort en de Stichting Beheer Derden Gelden De Voort (“de Stichting”) kunnen in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van opdrachtgevers of derden onder zich houden. De Voort en de Stichting zullen deze gelden storten bij een door hen gekozen bank. De Voort en de Stichting zijn niet aansprakelijk indien deze bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.

 7. De Voort mag voor uw rekening derden, zoals deurwaarders, inschakelen op de door de derden gestelde voorwaarden. De Voort mag deze voorwaarden, waaronder eventuele  aansprakelijkheidsbeperkingen namens u aanvaarden. De Voort is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

 8. De Voort voert haar werkzaamheden voor u uitsluitend ten behoeve van u uit. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 9. De Voort is als gevolg van geldende regelgeving, waaronder de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’, onder meer verplicht de identiteit van haar cliënten vast te stellen, na te gaan of van verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties sprake is en als daarvan sprake is, de relevante autoriteiten op de hoogte te stellen, zonder haar cliënten hierover te informeren.

 10. U vrijwaart De Voort en de aan De Voort verbonden personen voor alle aanspraken door derden, waaronder aan u gelieerde (rechts)personen, waarvoor de aansprakelijkheid jegens u in deze voorwaarden is beperkt of uitgesloten. Deze vrijwaring omvat ook de daarmee verband houdende kosten.

 11. De rechtsverhouding tussen u en De Voort is exclusief onderworpen aan het Nederlands recht. Ook is op uw rechtsverhouding met De Voort onze kantoorklachtenregeling van toepassing, in overeenstemming met artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur. Een eventuele klacht kunt u toezenden via klachten@devoort.nl. Indien de klachtenregeling geen uitkomst biedt en overigens bij elk geschil is slechts de Nederlandse rechter bevoegd om daarvan kennis te nemen. De rechter te Breda is exclusief bevoegd behoudens toepasselijkheid van artikel 93 Rv.