Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de maatschap De Voort Advocaten | Mediators, gevestigd te Tilburg

versie 2015.1

  1. De Voort Advocaten | Mediators is een in Tilburg gevestigde maatschap, ingeschreven in het handelsregister onder nr. 50810952, die mede bestaat uit besloten vennootschappen. Een lijst van vennoten wordt op verzoek toegezonden en ligt ter inzage ten kantore van De Voort.

  2. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van het bepaalde in artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door De Voort, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan De Voort verbonden persoon zal worden uitgevoerd. Onder "aan De Voort verbonden personen" wordt verstaan degenen die voor of ten behoeve van De Voort, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn of zijn geweest.

  3. Op deze algemene voorwaarden kan ook een beroep worden gedaan door alle aan De Voort verbonden personen en hun eventuele bestuurders, (rechts)opvolgers onder algemene titel en (middellijke) aandeelhouders evenals de Stichting Beheer Derden Gelden De Voort.

  4. De Voort is onder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Nationale Nederlanden Schadeverzekeringmaatschappij N.V. gevestigd te Den Haag, verzekerd voor door bij de werkzaamheden gemaakte fouten toegebrachte schade, tot een bedrag van € 5.000.000 per gebeurtenis en een maximumbedrag van € 10.000.000 per jaar. Alle aansprakelijkheid van De Voort is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekering gedane uitkering voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van De Voort beperkt tot een maximum van € 25.000 per gebeurtenis of samenhangende gebeurtenissen.

  5. De Voort en de Stichting Beheer Derden Gelden De Voort kunnen in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden van opdrachtgevers of derden onder zich houden. De Voort en de Stichting zullen deze gelden storten bij een door hen gekozen bank. De Voort en de Stichting zijn niet aansprakelijk indien deze bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.

  6. De Voort zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen en zal (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met opdrachtgever. De Voort is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden. De Voort is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens opdrachtgever te aanvaarden.

  7. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. 
     
  8. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en De Voort is onderworpen aan het Nederlands recht. Ook is op iedere overeenkomst van opdracht die De Voort uitvoert onze kantoorklachtenregeling van toepassing, conform artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur. Een eventuele klacht kunt u toezenden aan de voorzitter van de maatschap via klachten@devoort.nl. Indien de klachtenregeling geen uitkomst biedt en overigens bij elk geschil is, behoudens toepasselijkheid van artikel 93 Rv, uitsluitend de rechter te Breda bevoegd.