Dienstenrichtlijn

Dienstenrichtlijn

In het kader van Dienstenrichtlijn (artikel 230b-230e van Boek 6 Burgerlijk Wetboek) en de Verordening op de advocatuur, zijn wij gehouden om onze cliënten te voorzien van bepaalde informatie, bij voorkeur via onze website. Om die reden treft u hier de volgende informatie aan. Deze informatie is een aanvulling op de informatie uit onze Algemene voorwaarden en dient in samenhang daarmee gelezen te worden.

 

 1. Op al onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. In artikel 8 van onze Algemene voorwaarden is opgenomen dat op iedere overeenkomst van opdracht die De Voort Advocaten | Mediators uitvoert uitsluitend het Nederlands recht van toepassing is. Onze Algemene voorwaarden vindt u hier.

 2. Zoals vermeld in artikel 4 van onze Algemene voorwaarden is De Voort onder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Nationale Nederlanden Schadeverzekeringmaatschappij N.V. gevestigd te Den Haag verzekerd voor door bij de werkzaamheden gemaakte fouten toegebrachte schade, tot een bedrag van € 5.000.000 per gebeurtenis en een maximumbedrag van € 10.000.000 per jaar. In de polis is geen geografische beperking van de dekking opgenomen.

  Het adres van deze verzekeraar is:
  Nationale Nederlanden Schadeverzekeringsmaatschappij N.V.
  Postbus 93604
  2509 AV  DEN HAAG

 3. Het beroep van advocaat in Nederland is gereglementeerd. Op onze beroepsuitoefening is onder andere de Advocatenwet van toepassing. In artikel 1 lid 1 van de Advocatenwet is opgenomen dat iedere advocaat wordt ingeschreven op het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Al onze advocaten zijn als zodanig ingeschreven bij de NOvA. De contactgegevens van de NOvA zijn:

  Nederlandse Orde van Advocaten
  Neuhuyskade 94
  2596 XM  DEN HAAG
  Telefoon: 070-3353535
  info@advocatenorde.nl

  Onze beroepsuitoefening is uit hoofde van artikel 46 van de Advocatenwet onderworpen aan het tuchtrecht van de NOvA. De gedragsregels voor advocaten vindt u in de Gedragsregels 1992. Deze Gedragsregels vindt u hier.

 4. Zoals vermeld in artikel 8 van onze Algemene voorwaarden is op iedere overeenkomst van opdracht die De Voort uitvoert onze kantoorklachtenregeling van toepassing, conform artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur. Een eventuele klacht kunt u toezenden aan de voorzitter van de maatschap via klachten@devoort.nl. Indien de klachtenregeling geen uitkomst biedt en overigens bij elk geschil is, behoudens toepasselijkheid van artikel 93 Rv, uitsluitend de rechter te Breda bevoegd. Onze kantoorklachtenregeling vindt u hier.

 5. De werkzaamheden die De Voort uitvoert zijn BTW-plichtig. Het BTW-nummer van De Voort is 8093.53.246.B.01.