Bezwaarschrift Functiegeb.

Modellen zijn te downloaden, zie onderaan

In 2010 is de invoering van het Functiegebouw Rijk voorbereid. Hiermee wordt het aantal verschillende functies binnen de rijksdienst fors teruggebracht. Van 30.000 naar 52 unieke functies. De functies zijn ondergebracht in de zogenaamde 8 functiefamilies. Per functiefamilie worden een aantal functiegroepen onderscheiden. Hiervan bestaan er 52 met elk hun eigen functieprofiel. Het functieprofiel bestaat op zijn beurt weer uit een kernprofiel en een kwaliteitenprofiel. Daarnaast kent men nog de term functietypering waarbij een verantwoording wordt gegeven voor de schaalindeling in Fuwasys-termen, het functiewaarderingsysteem van de Sector Rijk.

De intentie is dat functies onderling beter vergelijkbaar en carrièrepaden beter zichtbaar worden. Daarmee wordt de mobiliteit binnen de rijksdienst bevorderd. Daarnaast wordt het gemakkelijker om op resultaat en gedrag te sturen doordat de nieuwe functieprofielen kort en bondig beschrijven wat van een ambtenaar wordt verwacht. 

De invoering van het Functiegebouw Rijk voor ambtenaren vindt plaats in twee stappen:

  • U wordt persoonlijk benaderd middels een brief waarin staat in welke functiefamilie (eventueel aangevuld met werkveld of aanvullend kwaliteitenprofiel), functiegroep en functieprofiel u wordt geplaatst. Tegen dit besluit is bezwaar en beroep mogelijk. De procedure die gevolgd moet worden staat in de brief zelf.
  • In het eerst volgende functioneringsgesprek tussen u en uw leidinggevende worden afspraken gemaakt en vastgelegd over de werkzaamheden u verricht.Tot eind 2012 krijgen de diverse departementen de tijd om het functiegebouw Rijk te implementeren binnen de organisatie. Gebleken is dat de departementen qua tijdsplanning niet synchroon lopen. Inmiddels zijn binnen de departementen SZW de plaatsingsbrieven al verstuurd, waar dit bij andere departementen nog moet gaan gebeuren.Zodra de brief waarin de plaatsing wordt bekend gemaakt door u is ontvangen kan u in bezwaar tegen deze plaatsing. In de brief wordt vermeld welke functie u momenteel uitvoert. Op basis van deze oorspronkelijke functie wordt u geplaatst in een nieuwe functie binnen het functiegebouw Rijk. De zogenaamde administratieve conversie. Belangrijk hierbij is dat u goed controleert of de oorspronkelijke functie die wordt beschreven in de brief ook de functie is die u daadwerkelijk uitvoert. Van belang is dat het zogenaamde functieonderhoud heeft plaatsgevonden.Het begrip functie wordt namelijk omschreven als het samenstel van werkzaamheden. Een functie omvat dan ook meer dan in een functiebeschrijving wordt vastgelegd. Ook andere afspraken kunnen hierbij van belang zijn om te bepalen welke werkzaamheden worden verricht. In de loop der tijd kunnen wijzigingen van de feitelijke werkzaamheden optreden ten opzichte van de huidige organieke functie. Gaat het om opgedragen werkzaamheden met een structureel karakter die wezenlijk afwijken van de organieke functie, dan kan de ambtenaar het bevoegd gezag verzoeken de werkzaamheden en de functie weer met elkaar in overeenstemming te brengen. De opgedragen werkzaamheden kunnen zijn vastgelegd in bijvoorbeeld het functioneringsgesprek of in bijvoorbeeld e-mails met de leidinggevende, maar ook mondelinge afspraken gelden hierbij. Het eerste onderdeel waar u dan ook op moet letten is tegen de oorspronkelijke functie die in het plaatsingsbesluit is opgenomen. Komt deze overeen met de feitelijke werkzaamheden en afspraken. Zo niet, dan dient u in dat geval om functieonderhoud te verzoeken.Functieonderhoud kan in twee vormen, of de organieke functie wordt aangepast aan de feitelijk opgedragen werkzaamheden, of de van de organieke functie afwijkende werkzaamheden worden niet meer aan u opgedragen. De feitelijk opgedragen werkzaamheden moeten in ieder geval langer dan 1 jaar zijn uitgevoerd om voor functieonderhoud in aanmerking te komen. In dat geval kan de organieke functie worden aangepast. Het onderdeel waartegen bezwaar kan worden gemaakt, is de plaatsing in de nieuwe functie in het Functiegebouw Rijk. U dient een vergelijk te maken tussen uw huidige werkzaamheden en de werkzaamheden die passen bij de nieuwe functie. Om dit vergelijk te kunnen maken moet dan ook worden gekeken naar het functieprofiel. Het functieprofiel bestaat uit het kernprofiel en het kwaliteitenprofiel. Het kernprofiel is dat deel van het functieprofiel waarin in generieke termen de te behalen resultaten, de benodigde competenties en de daar onderliggende gedragsindicatoren zijn beschreven. Het kwaliteitenprofiel benoemt het gewenste werk- en denkniveau, opleiding, ervaring, vaardigheden en competenties. In het kwaliteitenprofiel wordt dus aangegeven wat de ambtenaar aan ‘bagage’ in zijn rugzak moet hebben om de functie succesvol te kunnen uitvoeren.Komen de feitelijke werkzaamheden niet overeen met het functieprofiel dan moet u hier tegen in bezwaar en verzoeken om indeling in een andere functie. U moet dan aangegeven waarom de indeling anders moet zijn en waaruit dit blijkt. Van belang is dan ook dat u de gronden van het bezwaar aannemelijk kan maken. Daarnaast is van belang dat u aangeeft in welke functie u dan wel geplaatst dient te worden.Tegen de invoering van het Functiegebouw Rijk an sich kan niet in bezwaar worden gegaan. Het Functiegebouw Rijk zal hoe dan ook worden ingevoerd. Maar hoe het functiegebouw wordt toegepast op als u als ambtenaar heeft u wel invloed op.Om in bezwaar te gaan dient u een brief te sturen aan het bevoegd gezag, de brief dient voorzien te zijn van uw naam en adres, uw handtekening, dagtekening, een kopie van het besluit (zijnde de plaatsingsbrief), een verwijzing en omschrijving naar dit besluit en de gronden van uw bezwaar. Vergeet ook niet op te nemen wanneer u de plaatsingsbrief heeft ontvangen, de dagtekening van de plaatsingsbrief kan namelijk verschillen met de dag waarop u de plaatsingsbrief daadwerkelijk heeft ontvangen.Erg belangrijk is dat u de termijn van 6 weken in de gaten houdt. Deze termijn is een harde termijn. Uw bezwaarschrift dient namelijk binnen 6 weken nadat u de plaatsingsbrief heeft ontvangen te zijn ontvangen door het bevoegde gezag. Wordt uw bezwaarschrift te laat ontvangen door het bevoegde gezag dan zijn uw kansen verkeken en staat de plaatsing vast!Vanzelfsprekend kunnen de advocaten van De Voort Advocaten u behulpzaam zijn bij het verzoek om functieonderhoud of bij het opstellen van het bezwaarschrift. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met mw. mr. J.M.M. Janssen of dr. mr. S.F.H. Jellinghaus.Model bezwaarschrift indeling Functiegebouw Rijk >Model verzoek functieonderhoud >Model bezwaarschrift indeling Functiegebouw Rijk icm functieonderhoud >