Sociaal Flankerend Beleid

Aflopen Sociaal Flankerend Beleid: Hoe vangen we de personele consequenties op in 2012?

Per 1 januari 2012 is het Sociaal Flankerend Beleid komen te vervallen en zal het ARAR de basis vormen voor een reorganisatie bij het Rijk. Dit betekent dat er minder faciliteiten zullen zijn om de personele consequenties op te vangen. Dit levert vragen voor ondernemingsraden op. Immers het zijn de ondernemingsraden die, op basis van een adviesaanvraag, advies geven over de wijze waarop een reorganisatie uitpakt en de gevolgen worden opgevangen. In de dagelijkse medezeggenschapspraktijk levert dit veel vragen op: kunnen we wel adviseren zonder SFB? Wat zijn de verschillen eigenlijk tussen het SFB en het ARAR? Hoe zorgen we er voor dat de faciliteiten voor onze achterban zo stevig mogelijk zijn?

Op 29 november 2011 organiseerden de Rijksvakbonden (AbvaKabo FNV, CNV Publieke Zaak, CMHF en Ambtenarencentrum) een strategische werkconferentie op dit onderwerp. De vakbonden hebben hun eigen reactie geschreven op de circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende het aflopen van het SFB. Tijdens deze conferentie stond de positie van de ondernemingsraden centraal en gaven de vakorganisaties hun visie op de zaak. Geen adviesaanvragen meer behandelen zolang er geen SFB-akkoord is. Deze stellingname leverde veel reacties op en een vlammend slotbetoog van een deelnemer om vooral geen adviesaanvragen meer te behandelen. Helaas, zo blijkt, is de praktijk weerbarstiger

De praktijk is door dr. mr. Steven Jellinghaus (advocaat en mediator De Voort Advocaten | Mediators) en drs. Bob Vermaak (trainer/adviseur team Overheid FNV Formaat) van een kader voorzien. In dit boekje treft u de circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken aan, een toelichting op het ARAR en reacties van een vakbond en een adviseur.

Met dit boekje hopen de auteurs een goed beeld te geven wat de stand van zaken rondom het SFB en wat er zoal voor meningen zijn. Een ding is zeker: er is geen eensluidend antwoord. De praktijk van alle dag is weerbarstig en dynamisch. Iedere ondernemingsraad zal zijn eigen afweging moeten maken om zo het beste te doen voor zijn achterban.

DOWNLOAD HIER HET BOEKJE 'AFLOPEN SOCIAAL FLANKEREND BELEID' >