Video's medezeggenschap

De sectie medezeggenschapsrecht van De Voort Advocaten | Mediators heeft in juli 2013 in samenwerking met OR Ondersteuning verschillende filmpjes gemaakt met uitleg over medezeggenschap op basis van de actualiteit. Bekijk hieronder de filmpjes.

Het inroepen van de nietigheid

Het handtekeningenvereiste


Rechtbank Haarlem 10 april 2012, LJN BW 3952
Rechtbank Noord-Holland 26 februari 2013, LJN BZ5642

Artikel 9 lid 1 sub b:
b. een derde gedeelte of meer van diegenen van de in de onderneming werkzame kiesgerechtigde personen die geen lid zijn van een vereniging als bedoeld onder a welke een kandidatenlijst ingediend heeft, echter met dien verstande dat voor het indienen van een kandidatenlijst met 30 handtekeningen kan worden volstaan.

Belangrijk Besluit


Kamerstukken I 1978/79 13954, nr. 8a (memorie van antwoord) P.5.
Kamerstukken I 1978/79 13954, nr. 8d (memorie van antwoord) P.15

Artikel 25 WOR

Zorg- en informatieverplichting ondernemer in adviestraject


Artikel 25 lid 3 WOR:
Bij het vragen van advies wordt aan de ondernemingsraad een overzicht verstrekt van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de in de onderneming werkzame personen zal hebben en van de naar aanleiding daarvan voorgenomen maatregelen.

Uitspraak: OK Amsterdam 3 april 2013 (nog) niet gepubliceerd

Instemmingsplichtigheid beloningssysteem

Werking politiek primaat beperkt?

Artikel 23 lid 2 / 46d aanhef en onder b WOR.
De OR heeft geen adviesrecht als het gaat om beleid en uitvoering van bij of krachtens een wettelijke voorschrift aan de ondernemer opgedragen publiekrechtelijke taak, behoudens personele gevolgen.

OK 31 oktober 2012, LJN: BY5619

Uitleg opzegverbod ivm lidmaatschap personeelsvertegenwoordiging

Artikel 7:670 lid 4 BW
De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet opzeggen met de werknemer die lid is van een personeelsvertegenwoordiging.

Artikel 35c WOR
De ondernemer kan een personeelsvertegenwoordiging instellen, bestaande uit ten minste 3 personen die rechtstreeks zijn gekozen bij geheime schriftelijke stemming door en uit de in de onderneming werkzame personen.

Voorzieningenrechter Kantonrechter Eindhoven 19 april 2013, LJN BZ8330

Opschorting reorganisatie wegens gebrek ondernemingsraad

Artikel 2 WOR
Als binnen de onderneming tenminste 50 personen werkzaam zijn, is de ondernemer verplicht om een ondernemingsraad in te stellen.

Voorzieningenrechter Rechtbank Rotterdam 19 december 2012, JAR 2013/86.

Harmonisatie inconveniënten regeling

Artikel 27 lid 1 sub c WOR
De ondernemer behoeft de instemming van de ondernemingsraad voor elk door hem voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een belonings- of een functiewaarderingssysteem.

Artikel 27 lid 3 WOR
De in het eerste lid bedoelde instemming is niet vereist, voor zover de betrokken aangelegenheid voor de onderneming reeds inhoudelijk is geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst of een regeling van arbeidsvoorwaarden vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan.

Sector Kanton Rechtbank Amsterdam 28 mei 2013, LJN CA3404

Adviesrecht van een personeelsvertegenwoordiging

Artikel 35b lid 5 WOR
De in de onderneming werkzame personen worden door de ondernemer, in een vergadering als bedoeld in het eerste lid, in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk door hem voorgenomen besluit dat kan leiden tot verlies van de arbeidsplaats of tot een belangrijke verandering van de arbeid, de arbeidsvoorwaarden of de arbeidsomstandigheden van tenminste een vierde van de in de onderneming werkzame personen. Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. De in de eerste volzin bedoelde verplichting geldt niet, indien en voor zover de betrokken aangelegenheid voor de onderneming reeds inhoudelijk geregeld is in een collectieve arbeidsovereenkomst of in een regeling, vastgesteld door een publiekrechtelijk orgaan.

Uitspraak OK 28 januari 2013, LJN BZ4558