Reddingsoperatie pre-pack

Reddingsoperatie pre-pack

Wat is de overeenkomst tussen De Harense Smid, Marlies Dekkers, Bouwbedrijf Moes, de Schoenenreus, Taxibedrijf Korthout, Champignonkwekerij Prime Champ, Modemerk Dept en P3 Transfer? De redding van deze bedrijven via de zogeheten pre-pack.

Het faillissement wordt al enkele decennia met succes gebruikt als reorganisatie instrument. Sinds de uitvoering van de Richtlijn 98/50/EG in 1998 (1) betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen, wordt door bedrijven in financiële moeilijkheden, die voornamelijk te kampen hebben met hoge personeelskosten, volop doorgestart via faillissement.

Maar het kan beter, zo zien we bij onze buurlanden. Zo wordt in Engeland 30 procent van de faillissementen afgewikkeld met een pre-pack. En dat heeft ons op ideeën gebracht.

Vanaf 2011 vindt reeds bij enkele rechtbanken in Nederland ook de pre-pack praktijk plaats. Hier stelt de rechtbank op verzoek van een ondernemer in zwaar weer een stille bewindvoerder, of thans: ‘de beoogd curator’, aan die met de ondernemer en zijn adviseurs naar de overlevingskansen van de onderneming kijkt, al dan niet via een faillissement. Mocht een doorstart via het faillissement de meest optimale en adequate redding blijken te zijn voor de onderneming, dan wordt het faillissement aangevraagd en wordt de beoogd curator door de rechtbank als definitieve curator benoemd. Alsdan kan de curator de doorstart van de onderneming via het faillissement laten plaatsvinden. In alle stilte is deze doorstart dan al voorbereid en kan de doorstart van de gezonde bedrijfsonderdelen met een deel van het personeel alsnog snel worden bereikt.

Normaliter heeft een curator minimaal enkele dagen nodig om de onderneming en de problemen en mogelijke reddingsoperaties te onderzoeken. Doordat met een pre-pack in een vroegtijdig stadium wordt bezien of en onder welke voorwaarden een doorstart kan plaatsvinden, wordt onnodig tijd- en waardeverlies voorkomen. Voorts wordt met een pre-pack het maatschappelijk belang, namelijk de werkgelegenheid en de continuïteit van de onderneming, gediend.

Om, onder meer, de inmiddels bestaande pre-pack praktijk als reddingsoperatie een wettelijke grondslag te geven, zodat er ook meer rechtszekerheid en duidelijkheid omtrent deze methode bestaat, heeft de wetgever thans een wetsvoorstel ingediend tot gedeeltelijke wijziging van de faillissementswet. Die is zo oud, de faillissementswet dateert uit 1893, dat deze niet voorziet in herstructurering- en reorganisatiefaciliteiten. De faillissementswet moet met de tijd mee en is aan hervorming toe. Met het indienen van het wetsvoorstel: Wet continuïteit ondernemingen I, op 22 oktober jl., welk wetsvoorstel onderdeel uitmaakt van het programma Herijking Faillissementsrecht, krijgt de pre-pack als reddingsoperatie voor bedrijven in financiële moeilijkheden een wettelijke basis. Er zitten nog weliswaar haken en ogen, voor- en nadelen aan de pre-pack, maar in sommige gevallen kan het de beste manier zijn om de gezonde bedrijfsonderdelen met een deel van het personeel door te starten zonder onnodig tijd- en waardeverlies.

Het onderzoeken of uw onderneming gereorganiseerd kan worden en (gedeeltelijk) gered kan worden, valt onder de vijf-voor-twaalf module van de Ondernemings-APK van De Voort Advocaten | Mediators. De mogelijkheid van een pre-pack traject valt daar ook onder. Wees op tijd, dan is het samen zo voorbereid!

Lees hier meer over de vijf-voor-twaalf module in de Ondernemings-APK >

Meer informatie

mr. Floor Semil-Wertenbroek - advocaat ondernemingsrecht De Voort Advocaten | Mediators TilburgVoor vragen over de pre-pack kunt u contact opnemen met mr. Floor Semil-Wertenbroek (f.wertenbroek@devoort.nl), zij is advocaat gespecialiseerd in ondernemingsrecht.

(1) EG Richtlijn 98/50 EG van de Raad van de Europese Unie van 29 juni 1998 tot wijziging van de Richtlijn 77/187/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten